Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden De Steven.

Artikel 1 - Definities

1.    In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
a.    De Steven training & coaching, gevestigd aan de Brinkstraat 36, 7901 LA te Hoogeveen en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 50825674.
b.    Klant : De (rechts)persoon die digitale diensten of digitale inhoud van De Steven afneemt
c.    Schriftelijk: per brief, e-mail, Whatsapp en/of ander digitaal tekstbericht

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende digitale diensten en digitale inhoud van De Steven.
2.    Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen De Steven en de Klant zijn overeengekomen.

Artikel 3 – E-books en andere digitale inhoud

1.    De Steven biedt via haar website digitale inhoud aan in de vorm van onder andere e-books.
2.    De prijzen van digitale inhoud zijn in euro en inclusief btw.
3.    De digitale inhoud wordt met voorafgaande toestemming van de Klant direct digitaal geleverd. Het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten is daarom uitgesloten. De Steven wijst de Klant hier uitdrukkelijk op bij aankoop van de digitale inhoud.

Artikel 4 – Testen, webinars en online cursussen

1.    De Steven biedt via haar website digitale diensten aan in de vorm van onder andere testen, webinars en online cursussen.
2.    De prijzen van digitale diensten zijn in euro en inclusief btw.
3.    Voor alle digitale diensten van De Steven geldt dat deze éénmalig in hun geheel worden geleverd door het verlenen van (digitale) toegang tot de dienst direct na het sluiten van de overeenkomst. Het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten is daarom uitgesloten. De Steven wijst de Klant hier uitdrukkelijk op bij aankoop van de digitale dienst.
4.    De toegang tot digitale diensten is beperkt tot één gebruiker. Inloggegevens mogen niet gedeeld worden door meerdere personen.
5.    Testen kunnen slechts één maal worden gemaakt en testresultaten opleveren.

Artikel 5 – Betaling, rente en kosten

1.    Betaling vindt plaats door middel van één van de aangeboden betaalmethoden op de website, waaronder IDEAL, BAN.
2.    De Steven stuurt de Klant een bevestiging en een factuur. Als nog geen volledige betaling vooraf heeft plaatsgevonden, dient volledige betaling van de factuur plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
3.    Met het vervallen van de factuur is de Klant direct en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De Klant is vanaf dat moment de Nederlandse wettelijke (handels)rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
4.    De Klant kan de betaling van enig bedrag niet opschorten.
5.    Als De Steven buitengerechtelijke kosten maakt ter verhaal van een vordering op de Klant, is de Klant daarvoor een vergoeding verschuldigd conform de Nederlandse wettelijke staffel BIK.
6.    Betalingen worden telkens eerst in mindering gebracht op – indien van toepassing - (buitengerechtelijke) kosten, dan met opeisbare rente, dan met de hoofdvordering conform art. 6:43 BW en tot slot met de lopende niet-opeisbare rente.

Artikel 6 – Intellectuele eigendom

1.    Op alle e-books, testen, webinars, online cursussen en overige content rust het Auteursrecht van De Steven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Steven mag niets daarvan (geheel of gedeeltelijk) worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door prints, kopieën, of op welke andere manier dan ook.
2.    Bij een inbreuk op het auteursrecht zoals hierboven bedoeld, kan De Steven ervoor kiezen om de schadevergoeding voor elke (gedeeltelijke) kopie, openbaarmaking of verveelvoudiging te fixeren en te begroten op driemaal de op de moment geldende verkoopprijs van de betreffende materialen, cursussen, workshops of digitale inhoud. De Steven kan er evenwel ook voor kiezen schadevergoeding te begroten en te vorderen conform de geldende wettelijke bepalingen. Een en ander is ter vrije keuze van De Steven.

Artikel 7 – Conformiteit en klachten

1.    Klachten over de digitale inhoud en digitale diensten van De Steven zal de Klant zo snel mogelijk schriftelijk melden, uiterlijk twee maanden na het ontstaan van de klacht.
2.    Klachten die betrekking hebben op een subjectieve waardering van de digitale inhoud en/of digitale diensten van De Steven zijn in elk geval ongegrond.
3.    De Steven is slechts aansprakelijk voor directe schade (en dus niet voor gevolgschade).
4.    Eventueel door De Steven verschuldigde schadevergoeding is maximaal gelijk aan de door De Steven berekende prijs voor de betreffende digitale inhoud of digitale dienst.

Artikel 8 – Privacy

1.    Bij de uitvoering van de overeenkomst verzamelt en verwerkt De Steven persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Steven bepaalt daarvoor zelfstandig doel en middelen van de verwerking.
2.    Informatie over privacy kan worden gevonden in de privacyverklaring, die op de website van De Steven te downloaden is en die op verzoek zal worden toegestuurd.

Artikel 9 – Nederlands recht en Nederlandse rechter

1.    Alle rechtsverhoudingen tussen partijen worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen partijen zoveel mogelijk in goed overleg oplossen. Mocht een oplossing op die manier niet kunnen worden bereikt, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.
2.    Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden niet wettig of anderszins ongeldig blijkt, treedt wettelijke conversie op en wordt de bepaling automatisch vervangen door een bepaling die wel is toegestaan en waarvan de betekenis zo dicht mogelijk aansluit op die van de onwettige bepaling.
3.    De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Wil je de algemene voorwaarden downloaden?

 


Webinars terugkijken?

Via de webshop kun je webinars terugkijken. Bekijk de volgende webinars:

 • Authentiek communiceren: hoe doe je dat?
 • Hoogbegaafdheid op de werkvloer
 • Zorg dat je loopbaan geen doodlopende weg wordt
 • Assertiever worden: hoe doe je dat?
 • Leerdoelen: hoe formuleer je die?
 • Kwaliteiten en persoonskenmerken
 • Is jouw kind hoogbegaafd?
 • Teamontwikkeling: van tobteam naar topteam
 • Verbetertraject bij disfunctioneren
 • Timemanagement
 • Delegeren en loslaten (voor leidinggevenden)
 • HSP en persoonlijk leiderschap
 • Functioneren en beoordelen (voor leidinggevenden)
 • Jezelf profileren: hoe doe je dat?
 • Omgaan met stress en verandering
 • 20xZ: zelfvertrouwen, je zelfverzekerd voelen, zelfaanvaarding

Bekijk alle webinars

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Nieuw: online training autonomie en persoonllijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap is een waardevolle reis naar persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

 

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.